Screening Policy

Insurance

Free for customer.

Free Transfer

some route.

Easy online booking

Book 1-2 minute.

Money back guarantee

For cancellations prior to 72 hours.

Free for customer.
Free Transfer
Easy online booking
Money back guarantee
นโยบายการคัดกรอง บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสาร

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการคัดกรอง บริษัท ไทรเดนท์ มาสเตอร์ จำกัด มีความถูกต้องโปร่งใสตามบรรษัทบาลที่ดี และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ให้บริการเรือโดยสารเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับองค์กร จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการให้กับผู้ให้บริการเรือโดยสารทุกรายต้องมีดังนี้

1. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสารต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

2. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสาร ต้องมีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ และทะเบียนเรือ ซึ่งออกโดยกรมเจ้าท่า

3. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสารต้องมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกับงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเป็นผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการเรือโดยสารที่ผ่านการตรวจสอบ และการคัดกรองให้เป็นผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายข้างต้น